هوش مصنوعی مقاله نوشت

هوش مصنوعی مقاله نوشت

روزنامه انگلیسی ساختار شکنی کرد،یک هوش مصنوعی مقاله نوشت نامه یک ربات به انسان ها در گاردین:از ما نترسید مصطفی ترنجی

۱۶:۱۸
۱۹ / ۶ / ۱۳۹۹