تحلیل باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

تحلیل باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

مجید براتی۱، علیرضا سلطانیان۲، شهره امدادی*۳، بهاره ظهیری فرد۱، نفیسه برزگر


سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰  ۰ نظر   ۵۳۲ بازدید

تحلیل باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی

مجید براتی۱، علیرضا سلطانیان۲، شهره امدادی*۳، بهاره ظهیری فرد۱، نفیسه برزگر۱

۱- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
۲- مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری های غیر واگیر و گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
۳- گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، Sh.emdadi@umsha.ac.ir

چکیده: (۸۳۴۵ مشاهده)

مقدمه: سلامت جنسی، یکپارچگی و هماهنگی میان ذهن، احساس و جسم بوده و هرگونه اختلال که منجر به ناهماهنگی در رابطه جنسی گردد، می تواند نارسایی کنشی جنسی را به همراه داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی باورهای مرتبط با سلامت جنسی در بین زوجین در آستانه ازدواج با بهره گیری از مدل اعتقاد بهداشتی انجام شد.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی در سال 1391 بر روی 400 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مشاوره ازدواج شهر همدان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. پرسشنامه مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی، آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی بود که از طریق خودگزارش دهی توسط زوجین تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS-16 و با آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: طبق یافته ها، زوجین سطح آگاهی متوسطی از سلامت جنسی داشتند. برآورد کلی نتایج نیز نشان داد که حساسیت و شدت درک شده پیامدهای رفتارهای جنسی ناسالم در بین زوجین در سطوح مطلوبی نمی باشد، با اینحال سطح منافع و موانع درک شده در حد نسبتا مطلوبی گزارش شده بود. اینترنت و دوستان از مهمترین راهنماهای عمل در رابطه با سلامت جنسی بودند.

نتیجه گیری: با توجه به یافته ها جهت ارتقاء سطح آگاهی و اصلاح باورهای مرتبط با سلامت جنسی، تهیه و تدوین بسته های آموزشی مناسب با نیازهای زوجین و رفع موانع در جهت انجام رفتارهای جنسی سالم ضروری می باشد.

واژه‌های کلیدی: نگرش، آگاهی، سلامت جنسی، زوجین

متن کامل [PDF 456 kb] (۴۲۸۹ دریافت)